top of page
_edited

Algemene leverings & service voorwaarden 

Op alle aanbiedingen, opdrachten, onderhandelingen en overeenkomsten waarbij The ETRAINING COMPANY BV programmatuur en/of diensten levert, zijn deze Algemene Leverings en servicevoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 17 april 2018.

Artikel 9 - Ontbindingen/(Tussentijdse) beëindiging/ Opschorting

9.1  Wederpartij kan Overeenkomst per direct beëindigen indien THE ETRAINING COMPANY ook na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, in ernstige mate tekort schiet in het nakomen van de overeengekomen prestaties en van de beëindigende partij in redelijkheid niet verwacht kan worden de overeenkomst voort te zetten;

 

9.2 Zowel THE ETRAINING COMPANY als Wederpartij hebben ten alle tijden zonder opgaaf van redenen het recht een Overeenkomst door eenvoudige schriftelijke verklaring te ontbinden met inachtneming van de in dit artikel gestelde opzegtermijnen (9.4.1/9.4.2);

       9.2.1. Overeenkomsten kunnen door Wederpartij te allen tijde en zonder dat over
      en weer een recht op schadevergoeding ontstaat, door opzegging beëindigd
      worden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maanden.  
      Opzegtermijn van Wederpartij kan korter zijn indien expliciet een andere opzeg-
      termijn in de Overeenkomst is opgenomen;

       9.2.2. Overeenkomsten kunnen door de THE ETRAINING COMPANY te allen tijde en zonder dat over en weer een recht op     

       schadevergoeding ontstaat, door opzegging beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden,

       tenzij expliciet een andere opzegtermijn in contract is overeengekomen;

9.3 Wederpartij kan de Overeenkomst per direct beëindiging indien:

 • THE ETRAINING COMPANY onder curatele wordt gesteld of tot liquidatie van zijn zaken besluit dan wel wordt verklaard in staat van faillissement of surséance van betaling wordt verleend, zijn eigen faillissement aanvraagt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;

 • beslag wordt gelegd op het geleverde of een gedeelte daarvan en het gebruiksrecht niet gecontinueerd kan of mag worden;

 • THE ETRAINING COMPANY overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding;
   

9.4 THE ETRAINING COMPANY kan de Overeenkomst per direct beëindiging indien:

 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld of tot liquidatie van zijn zaken besluit dan wel wordt verklaard in staat van faillissement of surséance van betaling wordt verleend, zijn eigen faillissement aanvraagt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;

 • Wederpartij enige uit kracht der wet of Overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens THE ETRAINING COMPANY na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt;

 • Wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

 • Wederpartij overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding;
   

In geval van beëindiging zoals in sub 9.2 en sub 9.3 genoemd zullen partijen over en weer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 

9.5 De bedragen die THE ETRAINING COMPANY voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds voor de

uitvoering van de overeenkomst conform haar verplichtingen heeft verricht c.q. geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op moment van ontbinding direct opeisbaar;
 

9.6 Indien Overeenkomst wordt beëindigd, verleent THE ETRAINING COMPANY volledige medewerking en assistentie aan de Wederpartij om alle relevante informatie uit de aan hun ter beschikking gestelde programmatuur te filteren. Dit omvat  - gebruikersgegevens en - alle content-componenten van de aanwezige modules. Indien het ter beschikking stellen van de data na beëindiging van de overeenkomst moet plaatsvinden, dus wanneer de opdrachtgever geen toegang meer heeft tot het sub domein, dan zal daarvoor de bedragen gelden welke door de THE ETRAINING COMPANY bij beëindiging heeft opgegeven. Het is beide partijen niet toegestaan zonder toestemming van de andere partij gepubliceerde content na beëindiging van het contract voor andere media-uitingen (en/of sub domeinen) te gebruiken;
 

9.7 Indien The ETRAINING COMPANY als gevolg van redelijkerwijs niet voor THE ETRAINING COMPANY voorzienbare omstandigheden wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is THE ETRAINING COMPANY gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de Wederpartij zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van THE ETRAINING COMPANY op betaling door de Wederpartij voor reeds door THE ETRAINING COMPANY  verrichte prestaties. In geval van opschorting zal THE ETRAINING COMPANY alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

Artikel 10 - Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening komt. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van THE ETRAINING COMPANY, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen en voorts alle gebeurtenissen en omstandigheden waarop THE ETRAINING COMPANY  redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 

Artikel 11 - Overdracht van rechten
THE ETRAINING COMPANY  is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten, actiën en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten met Wederpartij, aan derden over te dragen. Wederpartij verklaart reeds thans dat derden in geval van zodanige overdracht, alle rechten bij deze overeenkomst aan THE ETRAINING COMPANY  toegekend, tegenover hem, Wederpartij, zal kunnen uitoefenen en dat hij, Wederpartij, het nakomen van de overgedragen verplichtingen door die derde(n) zal accepteren. Wederpartij is niet gerechtigd de rechten en de verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van THE ETRAINING COMPANY.
 

Artikel 12 - Jurisdictie, toepasselijk recht en geschillenoplossing
12.1 Op alle (geschillen met betrekking tot) overeenkomsten (met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden) aangegaan met THE ETRAINING COMPANY is het Nederlands Recht van toepassing;
 

12.2 De onder lid 1 bedoelde geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 

12.3.   In geval van strijdigheid van overeenkomsten, documenten of bijlagen, geldt de volgende rangorde:
a. Overeenkomst
b. Algemene leverings- en servicevoorwaarden;
c. Separate Verwerkersovereenkomst;
 

12.4.   Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil met betrekking tot overeenkomst(en) met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden) in onderling overleg te beslechten.
 

12.5.   Logs en gedane metingen door THE ETRAINING COMPANY gelden ten alle tijden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Wederpartij.
 

12.6.   Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Verwerker aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

Artikel 13 - Garanties
THE ETRAINING COMPANY garandeert dat opgaaf door haar van (enige aanduiding van) haar programmatuur en/of diensten met zorg wordt gedaan, doch THE ETRAINING COMPANY kan niet er voor instaan dat terzake geen (kleine) afwijkingen zullen voorkomen.

 • Onderhoud aan de infrastructuur vindt altijd plaats tussen 22:00 en 6:00 en wordt minimaal 48 uur van tevoren gecommuniceerd naar de opdrachtgever.

 • Van de data die door gebruikers/cursisten op de server van THE ETRAINING COMPANY wordt geplaatst, garandeert THE ETRAINING COMPANY integriteit en het eigendomsrecht van Wederpartij.

 • THE ETRAINING COMPANY garandeert een adequate professionele beveiliging van het systeem, services en data.

Artikel 14 - Telecommunicatie
Indien bij het onderhoud van programmatuur, daaronder begrepen support, of andere dienstverlening door THE ETRAINING COMPANY, gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. THE ETRAINING COMPANY is niet aansprakelijk voor verminking, onderschepping of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens.
 

Artikel 15 - Verwerking en bescherming Persoonsgegevens

Indien Wederpartij overgaat tot afname van een Aansluiting geldt ter neerlegging van de afspraken zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en specifiek ten aanzien van de Verwerking van persoonsgegevens dat de THE ETRAINING COMPANY B.V, ten alle tijden optreedt als ‘Verwerker’ en Wederpartij als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.

Verwerkingsverantwoordelijke (zijnde Wederpartij) geeft Verwerker (zijnde THE ETRAINING COMPANY B.V ) opdracht tot het leveren van de Aansluiting inclusief Programmatuur, waarvan de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen (deelnemers en gebruikers van de Aansluiting) deel uit maakt. In dit artikel worden de voorwaarden vastgelegd waaronder THE ETRAINING COMPANY B.V, de persoonsgegevens voor Wederpartij verwerkt:

 

15.1 Definities

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming; bij het uitvoeren van de verwerking van persoonsgegevens zijn de definities in artikel 4 AVG van toepassing. Onderstaande begrippen hebben de volgende betekenis:

 1. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben;

 2. Overeenkomst(en): elke tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker gesloten overeenkomst, bestaand en toekomstig, op grond waarvan Verwerker werkzaamheden verricht met door Verwerkingsverantwoordelijke via een door Verwerker aangeboden applicatie, verkregen Persoonsgegevens;

 3. Persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden;
  Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens;

 4. Verwerkingsverantwoordelijke is de Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG, besteden de verwerking van gegevens uit aan Verwerker; zoals bedoeld in de AVG in artikel 28 lid 9 van de AVG

 

15.2.  Duur, looptijd en beëindiging

 1. De bepalingen en voorwaarden ten aanzien van de Verwerking van persoonsgegevens, komen tot stand op de datum van ondertekening van de Overeenkomst en is vanaf dat moment van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Partijen.

 2. De bepalingen en voorwaarden in artikel 15.8, ten aanzien van de Verwerking van persoonsgegevens eindigen van rechtswege op het moment dat de Overeenkomst tussen Partijen is beëindigd of het faillissement van één van de Partijen wordt uitgesproken.

 3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, zullen Partijen in overleg treden omtrent de overdracht van de Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke.

 

15.3.  Doeleinden van verwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van de Overeenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden binnen de kaders van de Aansluiting en doeleinden die met instemming worden bepaald. De Aansluiting inclusief geleverde Programmatuur wordt gebruikt ten behoeve van het online laten leren en communiceren over elearning-modules (online trainingen) die in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, of door Verwerkingsverantwoordelijke, worden geproduceerd en via de Aansluiting op het afgenomen platform aan Betrokkenen worden aangeboden. Betrokkenen die door Verwerkingsverantwoordelijke tot de aan hen ter beschikking gestelde Aansluiting worden toegelaten, kunnen inloggen en gebruik maken van de via de Programmatuur toegankelijke en aanwezige trainingsmodules. Verwerker zal daartoe de door Betrokkenen ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken om Betrokkenen toegang te verlenen en inzage te geven in voortgang en resultaten.

 2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de bijlagen zijn genoemd.

 

15.4.  Verplichtingen Verwerkingsverantwoordelijke

 1. Verwerkingsverantwoordelijke staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de AVG, en wanneer dit niet het geval is er een melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens plaatsvindt. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht.

 2. Verwerkingsverantwoordelijke is, mits de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de AVG  valt, verantwoordelijk voor het melden, binnen de daarvoor gestelde periode, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 3. Verwerkingsverantwoordelijke staat er jegens verwerker voor in dat de Verwerking, de inhoud, het gebruik en/of de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.


Artikel 15.5.  Verplichtingen Verwerker

 1. Ten aanzien van de in dit artikel (15.8) genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG.

 2. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke en zal verzoeken en/of instructies van Verwerkingsverantwoordelijke aangaande aanpassingen m.b.t. verwerking Persoonsgegevens, voor zover dit binnen de kaders van de afgenomen Aansluiting en Programmatuur mogelijk is en mits Verantwoordelijk de kosten draagt voor aanpassingen die daartoe in programmatuur dienen plaats te vinden, overeenkomstig uitvoeren.

 3. Verwerker zorgt voor afdoende passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat zij, in haar  hoedanigheid als Verwerker van persoonsgegevens, aan de voorschriften van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen waarborgt

 4. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker toestemming om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en de Algemenen Voorwaarden en aanzien van de Verwerking van persoonsgegevens, derde(n) in te schakelen voor de Verwerking.

 5. Verwerker zal technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens om verlies of onrechtmatige Verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) te voorkomen. Deze verplichtingen van de Verwerker gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

 6. Verwerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen.

 7. Indien er bij Verwerker – of bij een door hem ingeschakelde derde partij – sprake is van een beveiligingsincident en/of datalek als bedoeld in de AVG, zal Verwerker dit altijd onverwijld aan Verwerkingsverantwoordelijke melden. Daarbij geeft hij  tevens aan:  -

  - Wat de oorzaak is van het beveiligingsincident/datalek, 
  - Wat de mogelijke gevolgen zijn van het beveiligingsincident/datalek;

       - Op welke manier door Verwerker maatregelen zullen (of reeds zijn)worden genomen om deze gevolgen te beperken.

       - De periode waarbinnen de inbreuk heeft plaatsgevonden
       - Het soort of de soorten persoonsgegevens die betrokken zijn bij de inbreuk

  8. In het geval dat een Betrokkene een verzoek tot inzage, of tot verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, richt aan
     Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorzetten naar Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke           
     het verzoek verder afhandelen. Verwerker geeft hierbij op verzoek en op kosten van Verwerkingsverantwoordelijke haar
     medewerking. Verwerker mag de Betrokkene van deze afspraak op de hoogte stellen.
  9. Partijen stellen de ander onverwijld op de hoogte van relevante wijzigingen in de Verwerkingsprocessen.

 

15.6 Doorgifte van persoonsgegevens

Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Verwerker zal de persoonsgegevens niet verwerken in of doorgeven aan landen buiten de Europese Unie.

 

15.7 Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden opgeslagen binnen de kaders van de Aansluiting en Programmatuur, en die overeenkomstig de instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke worden gegeneerd. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

 2. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

15.8 Audits

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om 1 keer per jaar een audit uit te voeren ter controle van de afspraken.

 2. Verwerker zal de voor de audits benodigde ondersteunende gegevens, mits relevant mbt de verwerking van Persoonsgegevens, bewaren. Verwerker behoudt zich het recht voor om tijdens een audit onderscheid aan te brengen tussen gegevens verstrekking m.b.t. verwerking Persoonsgegevens en gegevens verstrekking waarbij inzage wordt gevraagd in bedrijfsgevoelige gegevens die het intellectueel eigendom van programmatuur en/of dienst kunnen schaden  Deze laatste worden niet of slechts onder nader te bepalen voorwaarden verstrekt. De personen die de audit uitvoeren zullen zich conformeren aan de beveiligingsprocedures zoals die bij Verwerker, en bij derden(n) die Verwerker in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, gelden.

 3. Alle kosten van een audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen. Verwerker kan de door haar gemaakte kosten doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke, hiertoe ontvangt de Verwerkingsverantwoordelijke vooraf een kostenopgave welke Verwerker opstelt op basis van gewenste audit doelstellingen.

 4. Verwerker zal met Verwerkingsverantwoordelijke een datum overeenkomen waarop de audit kan plaatsvinden. Verwerkingsverantwoordelijke zal tenminste 1 (één) maand voor een gewenste uitvoering van een audit Verwerker op de hoogte stellen, audit kan niet eerder plaatsvinden dan het moment dat er daartoe voorafgaande schriftelijke bevestiging van Verwerker is, indien datum en tijdstip van de audit Verwerker wegens bedrijfs- en/of organisatorische redenen niet gelegen komt, zal zij Verwerkingsverantwoordelijke daarvan tijdig op de hoogte stellen en dienen Partijen een nieuwe datum vast te stellen in goed overleg.

 5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

 

15.9  Aansprakelijkheid 

Voor zover Verwerker aansprakelijk is te stellen voor schade geleden door Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar plichten met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens, is de totale aansprakelijkheid van Verwerker jegens Verwerkingsverantwoordelijk beperkt tot vergoeding van de directe en aantoonbare schade van Verwerkingsverantwoordelijke; deze zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van de overeenkomst door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke gefactureerde bedragen (excl omzetbelasting) in het jaar waarin de schade is ontstaan; doch nooit meer dan €. 25.000,- in totaal vijfentwintigduizend euro). Aansprakelijkheid van Verwerker voor vermogensschade (van welke aard ook) en Indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade vallen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, en schade als gevolg van aanspraken van derden. Tevens is aansprakelijk voor vermogensschade van       welke aard dan ook uitgesloten.

 

15.10  Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

15.11 Eigendomsrechten persoonsgegevens

 1. Alle industriële of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de te verwerken of verwerkte Persoonsgegevens berusten bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Bijlagen: Register persoonsgegevens  /  Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

 

Artikel 16 - Aanvullende leveringsvoorwaarden
Op alle aanbiedingen, opdrachten, onderhandelingen en overeenkomsten waarbij THE ETRAINING COMPANY een Aansluiting, Programmatuur en/of diensten levert, zijn naast de algemene Levering- en servicevoorwaarden, de in dit artikel beschreven aanvullende voorwaarden van toepassing:

16.1 Overeenkomst

Tenzij anders overeengekomen, met inachtneming van een initiële periode wordt een Overeenkomst aangegaan voor tenminste één jaar. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend voor de duur van een jaar verlengd, tenzij de overeenkomst uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende contractjaar schriftelijk door de Wederpartij is opgezegd.  Na de totstandkoming van de Overeenkomst kunnen evenwel aanvullende afspraken gemaakt worden. Deze afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens THE ETRAINING COMPANY binden THE ETRAINING COMPANY slechts indien deze schriftelijk door THE ETRAINING COMPANY zijn bevestigd. Voor alle aanvullende afspraken zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

16.2 Aansluiting

THE ETRAINING COMPANY heeft het recht de Aansluiting tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de Wederpartij/Wederpartij een verplichting jegens THE ETRAINING COMPANY niet, niet behoorlijk, of niet volledig nakomt dan wel indien zij in strijd handelt met de Overeenkomst. Blokkering of beperking van de Aansluiting laten de betalingsplicht van de Wederpartij / Wederpartij onverlet. De Wederpartij/Wederpartij aanvaardt dat zij geen aanspraak kan maken op vergoeding van schade ten gevolge van de blokkering.

16.3 Toegangscode

Deze paragraaf is van toepassing indien de Wederpartij van THE ETRAINING COMPANY een Toegangscode (zgn. webmastercode) ontvangt. THE ETRAINING COMPANY zendt de Wederpartij na ontvangst van de Offerte de Toegangscode in een persoonlijke e-mail aan de Wederpartij. Wederpartij vrijwaart THE ETRAINING COMPANY voor eventuele aanspraken van derden die het toerekenbaar te kort schieten van Wederpartij in de beveiliging van deze toegangscode. THE ETRAINING COMPANY sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na de verzending van de Toegangscode. Met name is THE ETRAINING COMPANY niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de Toegangscode. De Wederpartij dient verlies, diefstal of misbruik door derden van de Toegangscode direct te melden aan THE ETRAINING COMPANY zodat THE ETRAINING COMPANY de toegangscode direct kan wijzigen. Tot het tijdstip van melding is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade, welke voortvloeit uit het gebruik dat met de Toegangscode wordt gemaakt.

16.4 Gebruiksrecht

Indien THE ETRAINING COMPANY aan Wederpartij gebruiksrechten op de Diensten,  zoals de Aansluiting, en Programmatuur en/of diensten verleent, gelden deze voor de duur van de Overeenkomst. Gebruiksrechten zijn zonder schriftelijke toestemming van THE ETRAINING COMPANY nimmer overdraagbaar. Het is de Wederpartij niet toegestaan de diensten en /of programmatuur te verhuren, verkopen, vervreemden, leasen, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken. De Wederpartij mag uitsluitend in overeenstemming met de Overeenkomst gebruik maken van de Diensten en Programmatuur. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen of via Programmatuur anders is ingeregeld, is het de Wederpartij niet toegestaan derden via andere dan de in de Overeenkomst aangeduide sub(domein)en gebruik te laten maken van de Aansluiting en Programmatuur. Vermarkting kan plaatsvinden door verkoop van trainings-modules die Wederpartij onder eigen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid aan derden via hun subdomein aanbiedt. ETC draagt geen enkele juridische aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor rechten en/of plichten die Wederpartij aangaat met derden, ten aanzien van door THE ETRAINING COMPANY voor Wederpartij geleverde Aansluiting inclusief de ter beschikking gestelde programmatuur, is aangegaan of aangaat.


De Wederpartij kan maximaal de in de Overeenkomst aangegeven gigabyte aan informatie op de server van THE ETRAINING COMPANY opslaan dan wel laten opslaan, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De Wederpartij zal de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor de communicatie over het Internet in acht nemen. De Wederpartij verricht geen handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken hindert. Het is de Wederpartij niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk tot de broncode te herleiden (‘reverse engineering’). Het is de Wederpartij niet toegestaan de Aansluiting/Programmatuur te gebruiken voor strafbare of onrechtmatige gedragingen, zoals het zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigen, verspreiden en distribueren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, en het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet en/of daarop aangesloten netwerken waarbij de Wederpartij enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

THE ETRAINING COMPANY heeft het recht met onmiddellijke ingang de Wederpartij af te sluiten en de Overeenkomst te ontbinden indien zij op grond van haar ter beschikking staande informatie vermoedt dat de Wederpartij de Aansluiting gebruikt voor strafbare of onrechtmatige gedragingen via het Internet of daarop aangesloten netwerken. In dit geval ontvangt de Wederpartij geen restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding. THE ETRAINING COMPANY behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de Wederpartij te verhalen. De Wederpartij aanvaardt dat zij geen aanspraak kan maken op enige vergoeding van schade ten gevolge van afsluiting.

16.5 Prijs

Een Overeenkomst wordt gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief eventuele heffingen en/of rechten, exclusief aanvullende diensten, tenzij anders overeengekomen. THE ETRAINING COMPANY is gerechtigd de tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de Wederpartij bekend gemaakt.

16.6 Betalingen

16.6.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling voor de in de Overeenkomst genoemde periode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen;

16.6.2 Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar aan THE ETRAINING COMPANY B.V tenzij anders schriftelijk overeengekomen;

16.6.3 Alle kosten van invordering van het door de Wederpartij verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Wederpartij. De hoogte van de aan THE ETRAINING COMPANY verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld;

16.6.4 De Wederpartij is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van THE ETRAINING COMPANY telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheid verschaffing is THE ETRAINING COMPANY gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen. Betalingen van de Wederpartij aan ETRAINING COMPANY zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van openstaande facturen.

16.7 Oneigenlijk gebruik Aansluiting en Programmatuur

16.7.1 Het is niet toegestaan om via de berichtentool van het e-learning systeem spamberichten te verzenden of spamnieuwsberichten te plaatsen;

16.7.2 Het versturen van commerciële e-mails die niet in direct verband staan met de e-modules die aanwezig zijn in de e-learning omgeving van de Wederpartij is slechts toegestaan als deze emails voldoen aan de wettelijke regels. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ligt te allen tijden bij de Wederpartij; 

16.7.3 Het is niet toegestaan de ter beschikking gestelde Aansluiting noch in een e-module, geplaatst beeld- of geluidsmateriaal te gebruiken of te laten gebruiken waarop Copyright berust dan wel voor het verrichten en/of mogelijk maken van ongeoorloofd gebruik en/of onrechtmatige handelingen en/of strafbare feiten:

De volgende handelingen worden in ieder geval als ongeoorloofd gebruik aangemerkt:

 • Het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden,

 • De onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie,

 • Het onrechtmatig plaatsen of strafbare verspreiding van content, beeld en/of geluidsmateriaal welke in strijd is met de goede zeden ( hieronder vallen o.a.: racistische en/of discriminerend uitingen, godslastering, haatdragende teksten, pornografie, crimineel dataverkeer en/of beledigende uitingen) 

 • Computervredebreuk (“hacken”) via het systeem en/of met gebruikmaking van aanwezige tools,

 • Aanpassingen doen in de software.

 • Onrechtmatig gebruik van de database of verspreiding van prive-gegevens van gebruikers/cursisten

 • Opzettelijk verstoren van gegevensopslag,

 • Het verschaffen van toegang tot (delen) van het e-learning netwerk waarvan uidelijk is dat deze toegang niet voor de Wederpartij of de gebruikers van het sub domein open staat.
   

Bijlage 1 - Register persoonsgegevens

1.1  Persoonsgegevens die worden verwerkt

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt op basis van deze Overeenkomst(en)): 

• NAW-gegevens;

• Geboortedatum;

• Geslacht;

• Gebruikersnamen;

• Bedrijf

• Telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Gegevens over gemaakte trainingen;

• Gegevens over resultaten per training;

• Gegevens over behaalde certificaten;

• Loggegevens;

 

1.2 Doeleinden Verwerking Persoonsgegevens

 Verwerker zal daartoe de door Betrokkenen ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken om Betrokkenen toegang te verlenen en inzage te geven in voortgang en resultaten. Op basis van deze gegevens kan Verwerker

 • zorgen dat training modules nuttige en bruikbare content bieden.

 • zorgen dat het aantal trainingen goed wordt afgestemd op de informatiebehoefte.

 • kwaliteit van de training modules verbeteren en nieuwe bruikbare toepassingen te kunnen ontwikkelen.

 • Gepersonaliseerde content en promoties leveren.

 • De beveiliging optimaliseren (bescherming te bieden tegen bedrog en misbruik).

 • Analyses en metingen uit te voeren om beter te begrijpen hoe services worden gebruikt.

 • Gegevens combineren.

 • Informatie en/of aanbiedingen via e-mail toezenden afgestemd op gepersonaliseerd gebruik

 • Zakelijke doeleinden zoals verstrekken van gebruiksstatistieken aan bedrijven/organisaties die een specifieke training aanbieden (zij krijgen in onderhavige gevallen slechts de volgende persoonsgegevens te zien: naam deelnemer, bedrijf, woonplaats en score).

 

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden: administratie, klantenservice, relatiebeheer, kwaliteitsborging, bedrijfsmanagement en -uitvoering, risicobeoordeling, veiligheid, fraude- en misdaadbestrijding of -opsporing, controle, onderzoek en analyse, marketing, product- en dienstontwikkeling, geschillenbeslechting, kredietcontrole en incasso's.
 

Bijlage 2 - Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

In het beveiligingsbeleid van THE ETRAINING COMPANY is, conform de door de Autoriteit Persoonsgegevens uitgebrachte richtsnoeren ‘Beveiliging van persoonsgegevens’, aandacht voor:

 

-  Toewijzing van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging;

THE ETRAINING COMPANY sluit geheimhoudingsverklaringen af met alle medewerkers en derden die namens THE ETRAINING COMPANY toegang hebben tot persoonsgegevens van deze Aansluiting
 

-  Fysieke beveiliging, beveiliging van apparatuur, toegangsbeveiliging;

 • De systeem van THE ETRAINING COMPANY is gebaseerd op een closed source framework. Hierdoor is de broncode niet openbaar en is de kans op een beveiligingslek kleiner dan bij open source systemen.

 

 • THE ETRAINING COMPANY hanteert een secuur wachtwoord beleid voor al haar medewerkers. De wachtwoorden kunnen centraal worden in- of uitgeschakeld, wat ook gebeurd indien iemand niet langer bij ons werkzaam is of niet meer aan het project werkt

 

 • Ook de backend van het systeem is beveiligd op basis van MD5 encryptie en SSL

 

-  Beveiligingsbewustzijn;
 

THE ETRAINING COMPANY heeft op basis van de nieuwe AVG en de door de Autoriteit Persoonsgegevens uitgebrachte richtsnoeren ‘Uitgangspunten Veiligheidsaspecten’ opgesteld waarop organisatorische, technische en administratieve processen zijn ingericht. Deze protocollen worden op basis van nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen geactualiseerd. De ‘Uitgangspunten Veiligheidsaspecten’ zijn separaat bij THE ETRAINING COMPANY opvraagbaar.


 

bottom of page