top of page
_edited

Algemene leverings & service voorwaarden 

Op alle aanbiedingen, opdrachten, onderhandelingen en overeenkomsten waarbij The ETRAINING COMPANY BV programmatuur en/of diensten levert, zijn deze Algemene Leverings en servicevoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 17 april 2018. 

Begripsomschrijvingen 

a) Aansluiting:

De Dienst, waarbij een koppeling tussen een subdomein (unieke URL) van The ETRAINING COMPANY BV en een (sub) domein (unieke URL) van de Wederpartij tot stand wordt gebracht waardoor het gebruik van de programmatuur en het netwerk van The ETRAINING COMPANY BV door de Wederpartij mogelijk wordt.
 

b) Benaming:

De unieke benaming, het zogenaamde unieke ‘subdomein’ dat de Wederpartij krijgt toegekend door THE ETRAINING COMPANY voor de aansluiting.

c) Diensten:

De diensten die THE ETRAINING COMPANY op grond van de Overeenkomst aanbiedt. Dit betreft mogelijk een Aansluiting, levering

trainingsprogrammatuur en de mogelijkheid om trainingsmodules van en voor Wederpartij te plaatsen op aangesloten netwerken van THE ETRAINING COMPANY. 

d) Offerte:

Ieder aanbod van THE ETRAINING COMPANY voor de levering van programmatuur en/of  Diensten waarop de Algemene Voorwaarden inclusief Aanvullende leverings- en servicevoorwaarden THE ETRAINING te allen tijde van toepassing zijn.

e) Overeenkomst:

Een Overeenkomst en/of aanvulling op een Overeenkomsten treedt in werking na de ondertekening van een offerte en/of ander geschrift zoals een contractovereenkomst van The ETRAINING COMPANY van welke altijd onderdeel uitmaken de Algemene Leveringsvoorwaarden zoals op dat moment gedeponeerd bij Kamer van Koophandel 

 

f) Toegangscode / Password:

De (lees-) tekens (waaronder webmaster code(s) /mentorcode(s) groepsmanagercode(s) vallen) die de Wederpartij naast de Benaming van THE ETRAINING COMPANY verkrijgt om toegang tot het  daarop aangesloten netwerken en/of subdomein te verkrijgen.

g) Wederpartij:

De onderneming die op grond van de Overeenkomst programmatuur en/of diensten van THE ETRAINING COMPANY afneemt.

h) Programmatuur:

De programmatuur die THE ETRAINING COMPANY krachtens de Overeenkomst levert en waarmee online e-learning en het laten volgen van training modules na Aansluiting mogelijk wordt.  

i) THE ETRAINING COMPANY :

THE ETRAINING COMPANY B.V. gevestigd te Zoetermeer.

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, inclusief bijlagen, waarbij THE ETRAINING COMPANY programmatuur en/of diensten aan Wederpartij(en) levert, ook indien deze programmatuur en/of diensten niet expliciet in deze voorwaarden zijn omschreven. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartijen zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door The ETRAINING COMPANY tenminste schriftelijk zijn aanvaard. In geval van strijdigheid van overeenkomsten, documenten of bijlagen, geldt de rangorde zoals aangegeven in artikel 12.3 van deze voorwaarden. The ETRAINING COMPANY is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren;

1.2  Wijzigingen van en aanvullingen op de Algemene voorwaarden van The ETRAINING COMPANY zijn geldig zodra deze op de website van ETC beschikbaar zijn en bij de Kamer van Koophandel zijn aangeboden en gedeponeerd. The ETRAINING COMPANY dient er tenminste voor zorg te dragen dat gewijzigde voorwaarden tot 2 maanden na deponering via haar website toegankelijk en door Wederpartij opvraagbaar zijn. Indien een Overeenkomst voor de gewijzigde datum tot stand is gekomen dient The ETRAINING Wederpartij ervoor zorg te dragen dat Wederpartij via haar website en alle erop volgende mailcorrespondentie gedurende 2 maanden (door aanduiding van wijziging in de handtekening van medewerkers van The ETRAINING COMPANY) kennis kan nemen van de geldende Algemene voorwaarden. Indien Wederpartij wijzigingen in de Algemene voorwaarden niet wil accepteren, heeft Wederpartij het recht tot 2 maanden na wijzigingsdatum de Overeenkomst per direct te beëindigen tenzij schriftelijk andere bepalingen tussen THE ETRAINING COMPANY en Wederpartij worden overeengekomen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk door The ETRAINING COMPANY zijn bevestigd. Bedragen die THE ETRAINING COMPANY voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds voor de beëindiging conform haar verplichtingen heeft verricht c.q. geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op moment van beëindiging direct opeisbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

1.3 Annulering door de wederpartij van een door hem geplaatste order binnen de Overeenkomst kan alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming van The ETRAINING COMPANY. Indien The ETRAINING COMPANY akkoord gaat met de annulering, is de Wederpartij aan The ETRAINING COMPANY onverminderd verschuldigd eventuele bedragen die THE ETRAINING COMPANY voor de annulering reeds heeft gefactureerd c.q. nog moet factureren in verband met hetgeen zij reeds voor de annulering conform haar verplichtingen heeft verricht c.q. geleverd. Deze bedragen worden op moment van annulering direct opeisbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

1.4 Bij stilzwijgend verlenging van een Overeenkomst gelden de Algemene Leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij Kamer van Koophandel op de ingangsdatum van de verlenging, deze zijn van toepassing voor de nieuwe contracts-periode.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 2 - Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd;

2.2 De op grond van de overeenkomst te berekenen prijzen zijn de geldende prijzen op het moment van schriftelijke acceptatie door Wederpartij van de Offerte en/of ander geschrift; The ETRAINING COMPANY behoudt zich het recht voor jaarlijkse prijswijzigingen door te voeren, deze kunnen markt- en/of inflatie-gerelateerd zijn, mits deze voor afloop van de opzegtermijn aan wederpartij zijn kenbaar gemaakt;

2.3 Alle facturen zullen door Wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling zal plaatsvinden zonder enige inhouding of verrekening uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat wederpartij een verrekenbare tegenvordering of een grond tot inhouding heeft. The ETRAINING COMPANY behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen;

2.4 Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal The ETRAINING COMPANY wederpartij van tevoren inlichten indien een door wederpartij gewenste uitbreiding of indien door uitbreiding van de geleverde programmatuur en/of diensten een prijsstijging van toepassing is; The ETRAINING COMPANY behoudt zich het recht voor om voor aanvullingen en/of uitbreidingen in de programmatuur en/of diensten toeslagen te berekenen. De wederpartij behoudt zich het recht voor af te zien van aanvullingen en/of uitbreidingen in de programmatuur en/of diensten indien Wederpartij niet wenst hiervoor te betalen;

2.5 Indien de kredietwaardigheid van Wederpartij daartoe aanleiding geeft, behoudt The ETRAINING COMPANY zich het recht voor de betalingscondities te wijzigen;

2.6 Indien Wederpartij bij het doen van een betaling niet uitdrukkelijk aangeeft tot delging van welke schuld zij is gedaan, heeft THE ETRAINING COMPANY onherroepelijk het recht deze betalingen af te boeken tegen ongeacht welke openstaande factuur van THE ETRAINING COMPANY aan Wederpartij;

2.7 Indien Wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoet is deze in verzuim. Wederpartij zal vanaf die datum, zonder nadere ingebrekestelling, over het al dan verschuldigde totale bedrag een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 2,5% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een hele maand. Indien wederpartij nalatig blijft de vordering te voldoen, zal de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, rechtskundige bijstand van THE ETRAINING COMPANY daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering met een minimum van Euro 250,00 (twee honderdvijftig euro);

 

2.8 Indien wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoet, is deze in verzuim. The ETRAINING COMPANY behoudt zich het recht voor om direct nadat de betalingstermijn is verstreken en er niet aan betalingsverplichting is voldaan, de ter beschikking gestelde programmatuur en/of diensten tijdelijk op te schorten totdat betaling op rekening van The ETRAINING COMPANY is bijgeschreven;

Artikel 3 - Leveringen en leveringstermijnen

3.1 Levering van programmatuur en/of diensten zal plaatsvinden op een overeen te komen tijdstip vermeldt in Overeenkomst:  een door Wedepartij schriftelijk bevestigde offerte en/of ander geschrift van THE ETRAINING COMPANY, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen;

3.2 Alle door THE ETRAINING COMPANY te leveren programmatuur en/of diensten zullen met de nodige zorgvuldigheid en vakbekwaamheid worden opgeleverd tijdens werkdagen en binnen normale werktijden (van 09.00 - 18.00 uur). Het is THE ETRAINING COMPANY toegestaan derden werkzaamheden te laten verrichten onder verantwoordelijkheid van THE ETRAINING COMPANY in het kader van het uitvoeren van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst; Indien cursisten of de webmaster van Wederpartij een probleem tegenkomen of een vraag hebben kan het probleem aan THE ETRAINING COMPANY kenbaar worden gemaakt, waarna THE ETRAINING COMPANY per omgaande, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen met een antwoord komt.

3.3 Alle door THE ETRAINING COMPANY genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. THE ETRAINING COMPANY is in ieder geval niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege onvoorziene omstandigheden of wegens het niet nakomen door wederpartij van zijn verplichtingen, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen THE ETRAINING COMPANY en wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. Overschrijding van enige leveringstermijn kan nimmer leiden tot ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor wederpartij. THE ETRAINING COMPANY is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren;

3.4 Indien Wederpartij onderdelen van programmatuur en/of diensten van THE ETRAINING COMPANY niet heeft geaccepteerd, heeft THE ETRAINING COMPANY het recht het uitvoeren van eventuele vervolgwerkzaamheden c.q. een nieuwe fase op te schorten totdat de eerst bedoelde programmatuur en/of diensten c.q. fase wel zijn geaccepteerd en, indien separaat gefactureerd was, zijn betaald;

3.5 Indien op verzoek van Wederpartij de te leveren programmatuur en/of diensten worden gewijzigd, kan het overeengekomen tijdstip van oplevering verschuiven. Partijen zullen alsdan een nieuw tijdstip overeenkomen.

Artikel 4 - Geheimhouding / Vertrouwelijke informatie/ Toestemming openbaarmaking
4.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen;

4.2 THE ETRAINING COMPANY zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Wederpartij, waarvan duidelijk is dat de Wederpartij met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst;

4.3 Wederpartij is ermee bekend en aanvaardt dat de ter beschikking gestelde Programmatuur, andere materialen en overeenkomsten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van THE ETRAINING COMPANY of diens licentiegevers bevatten. De Wederpartij verbindt zich deze Programmatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld;

4.4 Inhoud, lay out, content en leermethodiek binnen de Aansluiting, alle Programmatuur en bij uitvoering van Diensten mag op generlei wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in welke mediavorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van THE ETRAINING COMPANY en/of Wederpartij. Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan. - THE ETRAINING COMPANY behoudt zich het recht voor om content, gebruikersgegevens, werkwijze, technische instellingen te wijzigen. Zij zal Wederpartij daarover indien van toepassing tijdig informeren. Wederpartij zal nimmer aanpassingen doen in de software, databasestructuur of de techniek;

4.5 Van de data die door cursisten op de server van THE ETRAINING COMPANY wordt geplaatst, garandeert THE ETRAINING COMPANY indien Wederpartij overgaat tot afname van een Aansluiting integriteit en het eigendomsrecht van Wederpartij. Nimmer zal data anders dan strikt uit hoofde van beheer- doeleinden op enigerlei wijze worden aangewend;

4.5 Indien Wederpartij overgaat tot afname van een dienst in de vorm van plaatsing van een leermodule op (sub domeinen) van THE ETRAINING COMPANY ligt het eigendomsrecht van data die door cursisten op de server van THE ETRAINING COMPANY worden geplaats bij THE ETRAINING COMPANY.  THE ETRAINING COMPANY zal met Wederpartij in een Overeenkomst afspraken zal maken of en tegen welke voorwaarden deze data inzichtelijk worden gemaakt. Nimmer mag data door Wederpartij anders dan strikt uit hoofde van beheer- doeleinden op enigerlei wijze worden aangewend;

4.6 Partijen zullen aan derde partijen geen vertrouwelijke informatie onthullen die betrekking heeft op de zakelijke activiteiten van de andere partij, die verkregen is in het kader van de overeenkomst en waarvan redelijkerwijs vaststaat dat deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft. Informatie die valt onder wettelijke verplichtingen zijn hiervan uitgezonderd, met dien verstande dat de partij aan wie die verplichting rechtens is opgelegd de andere partij tijdig informeert van de op hand zijnde informatieplicht met een duidelijke omschrijving van het onderwerp zodat de partij wier informatie verstrekt gaat worden, genoeg tijd heeft om middels de rechter een verzoek in te dienen om dit tegen te gaan;

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle aan wederpartij geleverde Programmatuur blijft ten alle tijden eigendom van THE ETRAINING COMPANY. Gebruiksrecht worden aan wederpartij verleend onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij de terzake overeengekomen vergoedingen - inclusief eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door wederpartij uit hoofde van de betreffende overeenkomst - volledig betaalt;

5.2 Indien op de door THE ETRAINING COMPANY krachtens een overeenkomst aan wederpartij geleverde programmatuur en/of geleverde dienst beslag wordt gelegd, dient wederpartij THE ETRAINING COMPANY hiervan terstond op de hoogte te stellen. De wederpartij dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de wederpartij verleende surséance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de wederpartij onmiddellijk de beslag-leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van THE ETRAINING COMPANY.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten

6.1 THE ETRAINING COMPANY zijn rechthebbende met betrekking tot het auteursrecht en de intellectuele en industriële vermogenseigendomsrechten, rechthebbende op de programmatuur en/of diensten (inclusief standaardaanpassingen en nieuwe versies) en de daarbij behorende documentatie en materialen, databases, alsmede met betrekking tot door haar al dan niet op verzoek van wederpartij uitgebrachte rapporten, offertes, e.d. Wederpartij zal alle nodige maatregelen treffen om de bescherming van die rechten te waarborgen. Wederpartij zal er daartoe onder andere op toezien dat de in de programmatuur en de broncode aangebrachte naam-aanduidingen, copyright tekens, symbolen, merken, kopieën, e.d. waaruit die rechten blijken, daarop vermeld blijven;

6.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de Programmatuur en (sub) Domeinen inclusief materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij THE ETRAINING COMPANY, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Het is Wederpartij niet toegestaan kopieën van de Programmatuur c.q. leermodules te maken. Wederpartij verplicht zich de programmatuur en materialen geheim te houden en niet aan enige derden bekend te maken of in gebruik te geven. Wederpartij zal haar personeelsleden en door haar ingehuurde derden de verplichtingen als hiervoor genoemd opleggen;

6.4 Het is THE ETRAINING COMPANY toegestaan technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de programmatuur en/of diensten (inclusief standaardaanpassingen en nieuwe versies);

 

6.5 THE ETRAINING COMPANY zal Wederpartij vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door THE ETRAINING COMPANY geleverde programmatuur en/of diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. THE ETRAINING COMPANY zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen, mits wederpartij THE ETRAINING COMPANY onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan THE ETRAINING COMPANY overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan THE ETRAINING COMPANY de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als THE ETRAINING COMPANY juist acht;

6.6 Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechtelijk, intellectueel of industrieel eigendomsrecht van THE ETRAINING COMPANY te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

Artikel 7 - Medewerking door Wederpartij

7.1 Aangezien THE ETRAINING COMPANY zich met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst op de hoogte dient te stellen van de ter zake relevante organisatie van Wederpartij, en vanwege de noodzaak dat Wederpartij zijn medewerking verleent aan het (tijdig) uitvoeren van een overeenkomst, zal Wederpartij THE ETRAINING COMPANY steeds op eerste verzoek tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens of inlichtingen en is daarvoor verantwoordelijk;

7.2 Wederpartij is verantwoordelijk voor goed intern management en goede kwaliteit van haar eigen medewerkers, voor zover noodzakelijk voor een succesvolle installatie en implementatie van de programmatuur en/of diensten en het onderhoud daarvan door THE ETRAINING COMPANY;

7.3 Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing (ook in onderlinge samenhang) in zijn organisatie van de programmatuur en van de door THE ETRAINING COMPANY  te verlenen diensten, voor de invoering in haar organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures;

7.4 Indien is overeengekomen dat Wederpartij materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties;

7.5 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van Wederpartij niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van THE ETRAINING COMPANY is gesteld of wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens THE ETRAINING COMPANY voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van THE ETRAINING COMPANY leiden en kunnen extra kosten aan Wederpartij in rekening worden gebracht;

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door de eigen opzet of de eigen grove schuld van THE ETRAINING COMPANY, aanvaardt THE ETRAINING COMPANY alleen wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt; Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij THE ETRAINING COMPANY heeft gemeld

8.2 Iedere aansprakelijkheid van THE ETRAINING COMPANY voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. THE ETRAINING COMPANY is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, schade als gevolg van contractuele verplichtingen die Wederpartij is aangegaan met derden waarbij Wederpartij programmatuur en/of diensten van THE ETRAINING COMPANY heeft door geleverd (zie ook artikel 8.6), schade door gebruik van informatie of materialen van THE ETRAINING COMPANY gebruikt door Wederpartij en schade wegens door THE ETRAINING COMPANY gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt;

8.3 THE ETRAINING COMPANY is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. De door THE ETRAINING COMPANY te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan maximaal van de op de grond van de overeenkomst door THE ETRAINING COMPANY aan wederpartij gefactureerde bedragen (excl. omzetbelasting) in het jaar waarin de schade is ontstaan;  doch nooit meer dan €. 25.000,- in totaal (vijfentwintigduizend euro). Geen schade vergoeding is van toepassing over eerder gefactureerde bedragen voorafgaand aan het jaar waarin de schade is ontstaan en/of over nog te factureren bedragen (excl. omzetbelasting) voor toekomstige diensten.

Indien voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (excl. omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van THE ETRAINING COMPANY in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van THE ETRAINING COMPANY. Geen schade vergoeding is van toepassing op nog niet gefactureerde bedragen (excl. omzetbelasting). De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door wederpartij bedongen en door THE ETRAINING COMPANY verleende crediteringen;

8.4 Aansprakelijkheid van THE ETRAINING COMPANY voor schade wegens onrechtmatige daad van THE ETRAINING COMPANY of van zijn werknemers of ondergeschikten wordt uitgesloten. Indien voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan maar er sprake is van opzet of grove schuld is de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis - beperkt tot een maximum per gebeurtenis van de in het voorafgaande jaar door THE ETRAINING COMPANY ontvangen gebruikersvergoedingen eventueel indien van toepassing vermeerderd met de prijs (excl. omzetbelasting) van Diensten geleverd door THE ETRAINING COMPANY, bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van schade, doch nooit meer dan €. 25.000,- in totaal (vijfentwintigduizend euro);

8.5 Wederpartij vrijwaart THE ETRAINING COMPANY voor alle schade die Wederpartij mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door THE ETRAINING COMPANY geleverde goederen of diensten aan Wederpartij; daaronder mede begrepen: - aanspraken van derden, werknemers van Wederpartij daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van THE ETRAINING COMPANY, - aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van beëindiging van Overeenkomst tussen Wederpartij en THE ETRAINING COMPANY, of welke het gevolg is van een gebrek in de door THE ETRAINING COMPANY geleverde programmatuur en/of diensten die door Wederpartij worden gebruikt, gewijzigd of geleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van Wederpartij;

8.6 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de Wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede THE ETRAINING COMPANY ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

8.7 THE ETRAINING COMPANY is in elk geval nimmer aansprakelijk voor uitval of niet beschikbaarheid van de Diensten, als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer maar niet uitsluitend verstaan, overheidsmaatregelen, staking, in gebreke blijven van toeleveranciers van THE ETRAINING COMPANY, storingen in de verbindingen van KPN of enige andere telecommunicatieonderneming, verdwijnen van computerbestanden, storingen met andere aangesloten netwerken, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van THE ETRAINING COMPANY liggen;

8.8 THE ETRAINING COMPANY is in elk geval nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet ten gevolge van het onderhoud aan Programmatuur door of vanwege THE ETRAINING COMPANY , schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Wederpartij;

8.9 THE ETRAINING COMPANY zal zich inspannen de Aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. THE ETRAINING COMPANY sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van de Aansluiting uit. Aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade vallen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, en schade als gevolg van aanspraken van derden.

Artikel 9 tot en met 16 en Bijlages 1 en 2 op pagina 2 (klik hier)

Artikel 9 - Ontbindingen/(Tussentijdse) beëindiging/ Opschorting

Artikel 10 - Overmacht

Artikel 11 - Overdracht van rechten

Artikel 12 - Jurisdictie, toepasselijk recht en geschillenoplossing

Artikel 13 - Garanties

Artikel 14 - Telecommunicatie

Artikel 15 - Verwerking en bescherming Persoonsgegevens

Artikel 16 - Aanvullende leveringsvoorwaarden

Bijlage 1 - Register persoonsgegevens

Bijlage 2 - Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Contact

Rokkeveenseweg 24
2712 XZ Zoetermeer - NL

+31 (0)79 5939313

info@etrainingcompany.nl

bottom of page